• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

  Kontakt

  tel. 81 728 63 97, 81 728 63 99

  Kierownik Zakładu

  lek. med. Maria Dura

  Lokalizacja

  ul. Abramowicka 2 bud. "N"
  20-442 Lublin

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie działa od 1 lipca 2014 roku. Placówka umożliwia kontynuację leczenia, opiekę i rehabilitację pacjentom przewlekle chorym oraz tym, którzy zakończyli hospitalizację ale z uwagi na stan swojego zdrowia i sytuację życiową, wymagają dalszego stacjonarnego pobytu pod nadzorem lekarza. Dotyczy to głównie pacjentów z niepełnosprawnością fizyczną oraz tych wszystkich, którzy nie są w stanie zapewnić sobie właściwej opieki i pielęgnacji w środowisku domu i rodziny.

  Profesjonalne, całodobowe świadczenia w tym zakresie oferuje powołany w szpitalnej strukturze Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, dysponujący kadrą wysokiej klasy specjalistów. Placówka posiada 32 łóżka, w tym dwa dla osób wentylowanych. Do Zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. O miejsce w placówce nie mogą ubiegać się osoby z chorobą psychiczną, uzależnieniem lub będące w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

  Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania Wysokość odpłatności oraz szczegółowe zasady dotyczące kierowania pacjentów do Zakładu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1998 roku Dz. U. Nr 166.

  Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi defektami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza. Pobyt w zakładzie ma charakter określony lub stały.

  Celem pobytu pacjenta w Zakładzie jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia poprzez aktywizację pacjenta,usprawnienia ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki.

  1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (zwany dalej Zakładem) realizuje świadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

  2. Sposób i tryb oraz dokumentację wymaganą w sprawie kierowania do Zakładu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2012r. poz. 731).

  3. W Zakładzie świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń opiekuńczo-leczniczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r.

  4. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie skalą Brathel otrzymali 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

  5. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg skali Barthel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

  6. Pacjent przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania , opłata jest ustalana przez świadczeniodawcę w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. Podstawa prawna, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.18,(Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027).

  Dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta

  Celem przyjęcia do Zakładu zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r (Dz.U. z 2012r. poz.731):
  1. wniosek o wydanie skierowania do Zakładu (załącznik nr 1)
  2. skierowanie do Zakładu – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr3)
  3. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2)
  4. kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel (załącznik nr 4)
  5. w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie
  w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody
  6. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:
  a) postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  b) postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  7. dokument stwierdzający wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)

  Kwalifikacja pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych

  Kryteria, które powinien spełniać pacjent kierowany do stacjonarnej przewlekłej wentylacji w ZOL dla Pacjentów wentylowanych mechanicznie:
  1. Pacjent trwale niezdolny do samodzielnego oddychania i nie rokujący w dającym się przewidzieć czasie, odłączenia od respiratora,
  2. Pacjent stabilny oddechowo - nie może wymagać zaawansowanych trybów wentylacji,
  3. FiO2 nie wyższe niż 0,3
  4. Pacjent stabilny hemodynamicznie - nie może wymagać amin presyjnych ani żadnych leków podawanych drogą dożylną,
  5. Pacjent powinien mieć ukończoną diagnostykę i zakończone leczenie szpitalne,
  6. W chwili przekazania do ZOL pacjent nie może mieć czynnej infekcji, ani wymagać leczenia antybiotykami,
  7. Powinien mieć aktualne (nie starsze niż 7 dni) zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i aktualne (jałowe) posiewy,
  8. Pacjent wentylowany inwazyjnie powinien mieć założoną i wygojoną tracheostomię.
  Bezpośrednio przed przekazaniem pacjenta do ZOL wskazana świeża wymiana rurki tracheostomijnej,
  9. Pacjent wymagający żywienia dojeltowego powinien mieć założony PEG,
  10. Jeśli ma odleżyny nie mogą one wymagać opracowania chirurgicznego,
  11. Pacjent nie powinien mieć zdiagnozowanej choroby nowotworowej.

  Pacjent przebywający w ZOL ponosi koszty socjalne pobytu - celem ustalenia wysokości opłaty miesięcznej należy skontaktować się z sekretariatem ZOL.

  Pacjent musi wyrazić zgodę na umieszczenie w ZOL. W przypadku braku takiej zgody wymagane jest postanowienie sądu o umieszczeniu pacjenta w ZOL lub informacja o złożeniu takiej dokumentacji w sądzie.

  Po przesłaniu skierowania pacjenta do wentylacji w ZOL lekarz anestezjolog z ZOL skontaktuje się z zespołem leczącym. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do przyjęcia poprosi o przesłanie do ZOL karty informacyjnej pacjenta z aktualnego leczenia. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną i ustaleniu czy pacjent spełnia kryteria przyjęcia do ZOL, lekarz anestezjolog ZOL zakwalifikuje pacjenta i ustali termin przyjęcia.

  Procedura w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu

  1. Wymagana obecność członka rodziny lub opiekuna z dowodami tożsamości.

  2. Wymaga się dostarczenia dotychczasowej dokumentacji medycznej (kserokopia kart wypisowych ze szpitala, wyniki badań, informacja o leczeniu farmakologicznym).

  3. Wymaga się dostarczenia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).

  4. Podpisanie świadomej pisemnej zgody przez pacjenta lub opiekuna prawnego.

  5. W dniu przyjęcia lekarz, pielęgniarka oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r.

  6. Ocena wg skali Barthel jest przeprowadzana u pacjenta co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.

  7. Pacjent powinien posiadać:
  - zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, mydło w płynie, 2 myjki, 2 ręczniki, przybory do golenia, grzebień, chusteczki jednorazowe wilgotne, szampon do włosów, oliwkę do ciała),
  - piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, ciapy, stabilne obuwie.

  8. Wartościowe przedmioty należy zostawić w domu. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste (ubrania, protezy zębowe, aparaty słuchowe, telefony komórkowe) a także środki finansowe pozostające poza depozytem.

  Zasady pobytu w Zakładzie

  1. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

  2. Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta i procesu leczenia udzielane są przez lekarza Zakładu osobie uprawnionej w określonych dniach i godzinach.

  3. Informacje dotyczące procesu pielęgnacyjnego udzielane są przez pielęgniarkę Zakładu osobie uprawnionej.

  4. Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciągu m-ca). Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna i zatwierdzona przez lekarza leczącego.

  5. Świadczenia udzielane pacjentom w Zakładzie obejmują:
  - świadczenia lekarskie
  - świadczenia pielęgniarskie
  - rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie zgodnie z zaleceniem lekarskim
  - badania i terapię psychologiczną w dni powszednie wg harmonogramu
  - badania i terapię logopedyczną w dni powszednie wg harmonogramu
  - terapię zajęciową w dni powszednie wg harmonogramu
  - leczenie farmakologiczne
  - leczenie dietetyczne
  - edukację i poradnictwo zdrowotne polegające na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych.

  6. Zgodnie z art. 29, ust.1, pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej Zakład wypisuje pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie.

  Dokumenty do pobrania

   
  Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
  PDFpobierz plik (DOC 12kb)
   
  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  PDFpobierz plik (DOC 19kb)
   
  Skierowanie do ZOL
  PDFpobierz plik (DOC 17kb)
   
  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL
  PDFpobierz plik (DOC 27kb)
   
  Oświadczenie
  PDFpobierz plik (DOC 14kb)
   
  Upoważnienie
  PDFpobierz plik (DOC 14kb)
   
  Karta kwalifikacji do żywienia
  PDFpobierz plik (PDF 34kb)
   
  Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
  PDFpobierz plik (PDF 29kb)