• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

  Odbiorcami świadczeń zakładu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej.

  Osobom przebywającym w zakładzie zapewniamy środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze, środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczni mają zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Pensjonariusze uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej na terenie szpitala.

  Kontakt

  tel. 81 728 63 25, 81 728 63 26

  Kierownik Zakładu

  lek. med. Maciej Domański

  Lokalizacja

  ul. Abramowicka 2, bud. "M"
  20-442 Lublin

  Leczone schorzenia

  —Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  —Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
  —Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
  —Zaburzenia nastroju (afektywne)
  —Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
  —Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  —Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  —Upośledzenie umysłowe
  —Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  —Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku mło­dzień­czym
  —Nieokreślone zaburzenia psychiczne
  —Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu e­mo­cjo­nal­ne­go oraz zachowania

  Zasady przyjęć

  Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić:
  —osoba ubiegająca się o skierowanie
  —przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie
  —inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie

  Do wniosku należy dołączyć:
  —Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  —Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu.

  W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
  —postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  —postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
  —zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie w Zakładzie
  —zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie
  W przypadku osoby nie wyrażającej zgody na umieszczenie w ZOL Łysołaje, konieczne jest prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu chorego w Zakładzie bez jego zgody.

  Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Szpitala, gdzie po zaopiniowaniu przez lekarza psychiatrę, osoba zostaje wpisana na listę oczekujących.

  Dokumenty do pobrania

   
  Wniosek o przyjęcie do ZOLP
  PDFpobierz plik (PDF 133kb)
   
  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  PDFpobierz plik (PDF 156kb)
   
  Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
  PDFpobierz plik (PDF 140kb)
   
  Druk oświadczenia dot. opłaty za pobyt
  PDFpobierz plik (PDF 39kb)