• aktualnosci

  Aktualnoci

 • Certyfikat ISO
 • Program "Dobry Posiek"
 • "Nursing Now" Polska
 • wiatowy Dzie Higieny Rk
 • Konkursy
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

  ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO
  OGASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZPITALA
  NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. MIECZYSAWA KACZYSKIEGO
  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE


  Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 02-442 Lublin.

  Do konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lublinie moe przystpi osoba posiadajca kwalifikacje okrelone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799.), tj.:

 • posiada wyksztacenie wysze,
 • posiada wiedz i dowiadczenie dajce rkojmi prawidowego wykonywania obowizkw kierownika,
 • posiada co najmniej picioletni sta pracy na stanowisku kierowniczym albo ukoczone studia podyplomowe na kierunku zarzdzanie i co najmniej trzyletni sta pracy,
 • nie zostaa prawomocnie skazana za przestpstwo popenione umylnie.
 • Oferty powinny zawiera:

  1) podanie o przyjcie na stanowisko objte konkursem,

  2) dokumenty stwierdzajce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objtego konkursem lub kopie tych dokumentw powiadczone notarialnie,

  3) dokumenty potwierdzajce wymagany sta pracy tj. wiadectwo pracy lub zawiadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakad pracy lub kopie tych dokumentw powiadczone notarialnie,

  4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  5) inne dokumenty, w szczeglnoci potwierdzajce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub ich kopie powiadczone za zgodno z oryginaem przez kandydata (na prob komisji konkursowej kandydat jest obowizany przedstawi oryginay dokumentw),

  6) informacj o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon dat nie wczeniejsz ni miesic przed dniem zgoszenia do konkursu,

  7) owiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania okrelonego stanowiska,

  8) owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postpowania konkursowego na stanowisko objte konkursem.


  Dokumenty naley skada w zamknitej kopercie, na ktrej naley umieci swoje imi i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a take adnotacj o treci: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lublinie'' - osobicie lub poczt w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogoszenia na BIP, tj. do dnia 28 czerwca 2024 r. (o zachowaniu terminu zgoszenia decyduje data wpywu do Urzdu) pod adresem:

  Urzd Marszakowski Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie
  Departament Zdrowia i Polityki Spoecznej
  ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  Przewidywany termin rozpatrzenia zgoszonych kandydatur to 30 dni od daty opublikowania ogoszenia; miejsce: siedziba Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

  Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego kandydaci mog uzyska na wniosek zoony do Departamentu Zdrowia i Polityki Spoecznej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 47-81-342 (godz. pracy Urzdu 7:30-15:30) lub na adres: zdrowie@lubelskie.pl


  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,RODO'' informuj, e:

  1) Administratorem, ktry odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Wojewdztwo Lubelskie reprezentowane przez Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego, z siedzib przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

  2) Administrator danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z ktrym mona skontaktowa si we wszystkich sprawach dotyczcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwizanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt moliwy jest pod adresem ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i a RODO w celu przeprowadzenia konkursu na jaki Pan/Pani aplikowa/a, zgodnie z art. 46 ust. 2 i art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej i rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc.

  4) Dane mog by udostpnione podmiotom upowanionym na podstawie przepisw prawa oraz podmiotom wiadczcym usugi na rzecz Urzdu: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemw informatycznych i usug z zastrzeeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

  5) Dane osobowe bd przetwarzane do czasu zakoczenia postpowania konkursowego lub/i do czasu cofnicia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody, bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem. Po zakoczeniu postpowania konkursowego dokumenty s odsyane. Jedynie cz danych tj. imi i nazwisko oraz adres przechowywane s przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi okrelonymi w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaania archiww zakadowych. Dokumentacja bdzie przetwarzana w tut. Urzdzie przez 5 lat, a nastpnie zostanie poddana procedurze brakowania (niszczenia). W uzasadnionych przypadkach okres przechowywania moe zosta wyduony.

  6) Posiada Pani/Pan prawo dostpu do treci swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o dane zbdne dla celu przetwarzania okrelonego w pkt. 3). W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani s uprawnieni moemy prosi o podanie informacji dodatkowych. Zakres kadego z w/w praw oraz sytuacje kiedy mona z nich skorzysta wynikaj z przepisw prawa. To z jakiego prawa moe Pan/Pani skorzysta zaley m.in. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

  7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych z siedzib ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy RODO.

  8) Podanie danych osobowych jest niezbdne, poniewa wynika z wymogu ustawowego okrelonego w art. 46 ust. 2 i art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej oraz w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie rozpatrzeniem Pana/Pani kandydatury.