• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego


  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  Pacjenci mogą kierować swoje zgłoszenia do Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:
  ⇒  bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  czynna w godz. 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
  ⇒  poczty tradycyjnej: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  ⇒  poczty elektronicznej: kancelaria@rpp.gov.pl
  ⇒  telefonicznie: (22) 532 82 50
  ⇒  formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta https://www.rpp.gov.pl/ (zakładka "Kontakt")
  ⇒  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

  W sprawach pilnych, proszę o kontakt z Wydziałem ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
  - Sekretariat:  tel.: (22) 532 82 07, fax.: (22) 833 08 86
  - e-mail: psychiatria@rpp.gov.pl

  Przyjęcia interesantów w Biurze:

   
  Poniedziałek
  - w godzinach od 9:00 do 18:00
   
  Wtorek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Środa
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Czwartek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Piątek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00

  Informujemy, że zadania na stanowisku do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień realizuje Pani Mariola Biruś.
  Pacjenci oraz ich bliscy w przypadku wątpliwości ewentualnego naruszenia praw pacjenta mogą konsultować się z pracownikiem do spraw przestrzegania praw pacjenta:
  - pod numerem tel. kom. 880 521 133
  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00

  - pisemnie na adres e-mail: m.birus@rpp.gov.pl

  Zakres zadań

  Zadania wynikające z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 685 z późn. zm.):
  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

  Zadania wynikające z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2242 z późn. zm.):
  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

  Podstawa prawna


  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2242 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849 z późn. zm.).