• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Regulamin odwiedzin pacjentów

  1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się w godzinach 11.00- 17.00.
  2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu szpitala.
  3. Kontakt z osobami z zewnątrz może odbywać się, za zgodą pielęgniarki lub lekarza, poza ustalonymi godzinami odwiedzin.
  4. Osoby odwiedzające są wpuszczane do oddziału przez personel oddziału.
  5. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę pielęgniarce dyżurnej.
  6. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności – odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach w oddziale np. stołówka, świetlica.
  7. Odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą pielęgniarki.
  8. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowywania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
  9. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  10. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub z infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w szpitalu.
  11. Dzieci poniżej 14 r.ż. mogą wchodzić na oddziałwyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  12. Osoby odwiedzające winny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
  13. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
  14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce, w celu właściwego ich przechowywania.
  15. W oddziałach intensywnego nadzoru obowiązuje „ Regulamin odwiedzin w salach intensywnego nadzoru medycznego”.
  16. W Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu oraz w Oddziale Detoksykacyjnym dla Narkomanów odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminami oddziałów, z uwzględnieniem ograniczeń prawa do odwiedzin wynikających ze specyfiki oddziałów.

  Zasady obowiązujące w Szpitalu

  Osoby odwiedzające są zobowiązane do :
  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu
  poszanowania mienia szpitala
  zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach wc i łazienkach
  dokładnego oczyszczenia obuwia
  przestrzegania ciszy nocnej

  W szpitalu obowiązuje zakaz:
  odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych
  przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
  spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
  uprawiania gier hazardowych
  przywłaszczania sobie cudzego mienia
  przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych
  manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacji
  posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala (nagrywanie dźwięku i obrazu)

  Personel oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu odwiedzin. Jeżeli odwiedzający nie stosuje się do regulaminu odwiedzin, personel może prosić o opuszczenie oddziału (po porozumieniu się z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym). W przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu pacjentów i pracowników należy wezwać ochronę szpitala.

  Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona może ograniczyć prawo do odwiedzin innych osób, ze względu na możliwości organizacyjne zakładu, występowanie zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ograniczenie to może mieć charakter stały lub doraźny. Przyczynę ograniczenia prawa pacjenta należy odnotować w dokumentacji medycznej.

  Regulamin odwiedzin: Sala intensywnej opieki medycznej

  1. Odwiedziny pacjentów tylko za zgodą personelu.
  2. Godziny odwiedzin 11.00-17.00, a w innym czasie za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do założenia odzieży ochronnej.
  4. Przy łóżku chorego nie może przebywać więcej niż jedna osoba odwiedzająca.
  5. Bez ustalenia z personelem chorych nie wolno karmić.
  6. W miarę możliwości odwiedziny powinny trwać jak najkrócej.
  7. Informacje o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący lub dyżurny tylko najbliższej rodzinie.