• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Regulamin odwiedzin pacjentów

  1. Zalecane godziny odwiedzin pacjentów w oddziałach odbywają się w godzinach 11.00- 17.00, z wyłączeniem obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków.
  2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu szpitala.
  3. Kontakt z osobami z zewnątrz może odbywać się, za zgodą pielęgniarki lub lekarza, poza ustalonymi godzinami odwiedzin.
  4. Osoby odwiedzające są wpuszczane do oddziału przez personel oddziału.
  5. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę pielęgniarce dyżurnej.
  6. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności - odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach w oddziale np. stołówka, świetlica.
  7. Odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą pielęgniarki.
  8. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowywania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
  9. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  10. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub z infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w szpitalu.
  11. Dzieci poniżej 14 r.ż. mogą wchodzić na oddziałwyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  12. Osoby odwiedzające winny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
  13. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
  14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce, w celu właściwego ich przechowywania.
  15. W oddziałach intensywnego nadzoru obowiązuje "Regulamin odwiedzin w salach intensywnego nadzoru medycznego".
  16. W Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu oraz w Oddziale Detoksykacyjnym dla Narkomanów odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminami oddziałów, z uwzględnieniem ograniczeń prawa do odwiedzin wynikających ze specyfiki oddziałów.

  Zasady obowiązujące w Szpitalu

  Osoby odwiedzające są zobowiązane do :
  - przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu
  - poszanowania mienia szpitala
  - zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach wc i łazienkach
  - dokładnego oczyszczenia obuwia
  - przestrzegania ciszy nocnej

  W szpitalu obowiązuje zakaz:
  - odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych, w czasie wydawania posiłków
  - przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
  - spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
  - uprawiania gier hazardowych
  - przywłaszczania sobie cudzego mienia
  - przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych
  - manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacji
  - posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala (nagrywanie dźwięku i obrazu)

  Personel oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu odwiedzin. Jeżeli odwiedzający nie stosuje się do regulaminu odwiedzin, personel może prosić o opuszczenie oddziału (po porozumieniu się z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym). W przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu pacjentów i pracowników należy wezwać ochronę szpitala.

  Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona może ograniczyć prawo do odwiedzin innych osób, ze względu na możliwości organizacyjne zakładu, występowanie zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ograniczenie to może mieć charakter stały lub doraźny. Przyczynę ograniczenia prawa pacjenta należy odnotować w dokumentacji medycznej.

  Regulamin odwiedzin: Sala intensywnej opieki medycznej

  1. Odwiedziny pacjentów tylko za zgodą personelu.
  2. Zalecane godziny odwiedzin 11.00-17.00, a w innym czasie za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego z wyłączeniem obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do założenia odzieży ochronnej.
  4. Przy łóżku chorego nie może przebywać więcej niż jedna osoba odwiedzająca.
  5. Bez ustalenia z personelem chorych nie wolno karmić.
  6. W miarę możliwości odwiedziny powinny trwać jak najkrócej.
  7. Informacje o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący lub dyżurny tylko najbliższej rodzinie.

  Zasady postępowania dotyczące odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie rekomendowane przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

  1. Odwiedziny odbywają się według regulaminów obowiązujących w oddziałach (z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz prowadzonego procesu terapeutycznego).
  2. Osoba odwiedzająca nie może wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych (m.i.: kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła), a także innych objawów świadczących o chorobie zakaźnej.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
  4. Uwzględniając stan pacjenta, odwiedziny powinny odbywać się poza salą chorych w wyznaczonym pomieszczeniu w oddziale lub za zgodą personelu, na zewnątrz budynku (na terenie szpitala).
  5. Jeżeli stan pacjenta nie pozwala na odwiedziny zgodnie z zasadami w pkt 4, to odwiedziny mogą odbyć się w sali chorych, a osoba odwiedzająca powinna przestrzegać zasad epidemiologicznych dotyczących higieny rąk oraz zakazu siadania na łóżkach chorych.
  6. Osoba odwiedzająca może dostarczyć pacjentowi niezbędne rzeczy osobiste, środki higieny oraz artykuły spożywcze (o tym fakcie należy poinformować pielęgniarkę).
  7. W sytuacji podejrzenia lub wystąpienia zagrożenia epidemicznego odwiedziny mogą zostać ograniczone lub zawieszone.
  8. W pomieszczeniu, gdzie odbywają się odwiedziny, należy zwiększyć częstotliwość wykonywanych procedur dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz wietrzenia.