• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja
 • Deklaracja dostępności
 • Kontakt
 • Wykaz telefonów
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Deklaracja dostępności

  Informacje ogólne

  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Neuropsychiatryczny.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji:

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Odój, e-mail: it@snzoz.lublin.pl, telefon:817286406.

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i wnioski

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Procedura składania skarg i wniosków
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność cyfrowa

  Strona internetowa Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie jest w dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonych testach uzyskuje ona wynik aż 56.65 % zgodności, a Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenie tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach.