• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Opis Oddziału

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) istnieje od 15.11.1999 roku i jest częścią Zakładu Lecznictwa Odwykowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (ZLO WOTUiW), który istnieje przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ w Lublinie.

  Wspólnie z pozostałymi częściami ZLO WOTUiW (Oddział Dzienny i Przychodnia) prowadzi kompleksowe leczenie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

  Zasady przyjęcia do oddziału:

  - skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry lub z innej placówki służby zdrowia (lub postanowienie sądowe o leczeniu)
  - wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia - ustalenia terminu przyjęcia - OSOBISTY KONTAKT CHOREGO z lekarzem oddziału, codziennie 8.oo-12.oo (w szczególnych przypadkach możliwe jest telefoniczne ustalanie terminu)
  - trzeźwość w dniu przyjęcia
  - w miarę możliwości (wolne miejsca w oddziale) przyjęcia są realizowane na bieżąco, w innym przypadku obowiązuje kolejka (zapisy jak powyżej) - wskazane posiadanie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, ewentualnie (jeżeli to możliwe) aktualnych wyników badań laboratoryjnych + rtg KLP
  - pacjenci kierowani bez zgody, na mocy postanowienia sądowego o leczeniu przymusowym są przyjmowani albo jako "dobrowolni" (zobligowani przez rodziny, kuratorów, sami się zgłaszają, ustalając termin) lub też po pisemnym ustaleniu z pracownikami sądu - wpisywani są na listę oczekujących.

  Pobyt w Oddziale:

  Pobyt w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu wymaga podporządkowania się regulaminowi terapii - w tym trzeźwości (0,0 promila). Pacjenci nietrzeźwi do COTUA - ze względu na charakter oddziału przyjmowani być nie mogą. Dodatkowo nadmieniamy, że oddział nie spełnia warunków oddziału zamkniętego.

  Oddział prowadzi terapię w ramach:

  - intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu - w tym detoksykacja (DETOKSYKACJA, psychoterapia grupowa oraz indywidualna, czas trwania około 6 tygodni, farmakoterapia wspomagająca)
  - intensywny podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: ponad 180 godzin terapii grupowej i ponad 30 godzin terapii indywidualnej. Każdy pacjent ma przydzielonego osobistego terapeutę.
  - Oddział współpracuje ściśle z Lubelską Intergrupą AA; każdy pacjent ma możliwość uczestnictwa w mityngach AA na terenie placówki i szpitala
  - terapia zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu (tzw. podwójna diagnoza)
  - diagnoza i specjalistyczne leczenie psychiatryczne (jeżeli potrzebne)
  - konsultacje specjalistyczne, diagnostyka i leczenie stanu somatycznego (jeżeli potrzebne)
  - interwencja w nawrocie - zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
  - detoksykacja i leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
  - terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
  - spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale (czwartek 15.45)
  - spotkania i zajęcia poszpitalne dla pacjentów po wypisie - w celu kontynuacji i kontroli leczenia (indywidualne i grupowe) każdy wtorek, godz. 15.45-18.45
  - maratony tematyczne - terminy do ustalenia telefonicznego (81) 744-30-61 do 64 wew. 353, 354, 355
  - spotkania w Klubie Pacjenta - każda OSTATNIA SOBOTA miesiąca, godz.9.oo

  Założenia programowe COTUA:

  Podstawą konstrukcji programu jest holistyczny model człowieka oraz myślenie o zespole uzależnienia od alkoholu jako o chorobie pierwotnej, nieuleczalnej, postępującej i potencjalnie śmiertelnej, o podłożu bio - psycho - społecznym. Modelem pracy proponowanym przez COTUA jest nowoczesna terapia strategiczno - strukturalna oparta o dokładna diagnozę nozologiczną, psychologiczna i problemową oraz Osobiste Plany Terapii (OPT). W pracy terapeutycznej uwzględniamy także współczesną wiedzę medyczną w dziedzinie uzależnień chemicznych. Do oddziału są również przyjmowani pacjenci uzależnieni od kilku substancji psychoaktywnych (m.in. leki, narkotyki itp.) a także uzależnieni na poziomie behawioralnym (np. hazard patologiczny, gry komputerowe i inne).

  W ramach oferty terapeutycznej oddziału zakłada się indywidualne podejście do każdego pacjenta i leczenie na podstawie Osobistych Planów Terapii (OPT), a także w niektórych wypadkach farmakologiczne wspieranie wydłużanie abstynencji. OPT są przygotowywane w oparciu o wszechstronną diagnozę psychiatryczną, psychologiczna i problemową poszczególnych obszarów życia pacjenta. Uwzględnia się tu zarówno stopień zaawansowania choroby, deficyty kompetencji życiowych, możliwość realizacji zadań przez pacjenta jak i środowisko społeczne, z którego pacjent wychodzi i do którego powraca po leczeniu. Zasadniczym elementem programu jest psychoterapia, jednak ze względu na typologiczny obraz uzależnienia, jego przebieg i dotychczasowy przebieg leczenia (brak powodzenia, liczba nawrotów, hospitalizacji, współwystępujące choroby tak somatyczne jak psychiczne, brak możliwości kontynuacji psychoterapii w ramach programu poszpitalnego itp.) stosujemy czasami swoistą augmentację i włączamy leki.

  Intensywny podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu trwa 6-8 tygodni. Pierwszy tydzień to czas na postępowanie medyczno - diagnostyczne i udział pacjentów w Grupie Wstępnej, pozostałe pięć / sześć tygodni to realizacja OPT. Pacjenci, którzy ukończyli podstawowy program terapii mogą kontynuować leczenie w ramach programów dalszego zdrowienia w Przychodni ZLO WOTUiW oraz uczestniczyć w programie poszpitalnym COTUA.