• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

  O­śro­dek Re­ha­bi­li­ta­cji Le­czni­czej wy­po­sa­żo­ny jest w no­wo­cze­sne u­rzą­dze­nia i a­pa­ra­tu­rę. Zgo­dnie z po­dpi­sa­ną u­mo­wą z Na­ro­do­wym Fu­ndu­szem Zdro­wia u­dzie­la świa­dczeń w za­kre­sie: re­ha­bi­li­ta­cji w wa­ru­nkach a­mbu­la­to­ry­jnych oraz re­ha­bi­li­ta­cji o­gólno­u­stro­jo­wej w wa­ru­nkach o­ddzia­łu/o­śro­dka re­ha­bi­li­ta­cji dzie­nnej.

  Kontakt

  tel. 81 7286 381

  Lokalizacja

  Parter budynku „A”

  Godziny otwarcia

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–19.00

  Wykonywane zabiegi

  Kinezyterapia:
  —pełen zakres ćwiczeń leczniczych
  —terapia wg metod fizjoterapeutycznych np.: PNF, Mulligana, Ackermanna.
  —diagnostyka i terapia z wykorzystaniem kolumny „Dyna Blue”(terapia obręczy barkowej) oraz platformy balansowej „Libra”(stymulator równowagi, terapia zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego)

  Fizykoterapia:
  —biostymulacja laserowa (sondy punktowe,skaner)
  —ultradźwięki (fonoforeza)
  —elektroterapia (galwanizacje, jonoforeza, elektrostymulacje, TENS, pr. Kotza, Traberta, interferencyjne wg. Nemeca)
  —krioterapia miejscowa
  —krioterapia ogólnoustrojowa (komora kriogeniczna)
  —pole magnetyczne niskiej częstotliwości
  —pole magnetyczne wielkiej częstotliwości
  —masaż sekwencyjny (limfatyczny) – mechaniczny
  —masaż ręczny (klasyczny, segmentarny, limfatyczny)
  —kompresoterapia

  Hydroterapia:
  —masaż wodny wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych
  —hydromasaż
  —masaż perełkowy + ozonoterapia + chromoterapia
  —masaż podwodny

  Uwaga: zabiegi wykonywane są w kolejności zapisów na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z zabiegów.